X
header one

Bảng tổng hợp này chỉ ra những ứng dụng nào sẽ làm việc với thiết bị nào của chúng tôi. Dựa trên các lựa chọn của mình bạn có thể cải thiện khả năng nghe và sự tiện dụng.

Máy trợ thính

Ứng dụng

myHearing App

myControl App

touchControl App

easyTek App

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure 13 BT primax
Pure primax
Cellion primax
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Motion S primax
Silk primax
Insio primax
Motion PX binax
Insio binax
Intuis 3
Orion 2 A
Sirion 2
Intuis 2
Prompt
Run

A) Ngoại trừ RIC10.