X
header one

Cam kết của chúng tôi đối với bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu

Bảo vệ sự an toàn và sự riêng tư của dữ liệu cá nhân là rất quan trọng đối với công ty của chúng tôi; Do đó, chúng tôi tiến hành kinh doanh tuân thủ các luật hiện hành về bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi hy vọng chính sách nêu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được dữ liệu chúng tôi thu thập được, cách công ty chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu đó và chia sẻ với ai.

Dữ liệu cá nhân

Thông qua các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi (cá nhân “Web Site” và “Web Sites”), công ty chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail) Chọn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ như đăng ký, khảo sát), cung cấp sự đồng ý của bạn, hoặc trừ khi luật pháp và các quy định hiện hành cho phép bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Mục đích sử dụng

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi thường sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin hoặc phiếu mua hàng cụ thể. Ngoài ra, để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn:

Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân và chia sẻ nó với các công ty thành viên trên toàn thế giới của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhu cầu kinh doanh của bạn và làm thế nào chúng ta có thể cải tiến sản phẩm và dịch vụ; hoặc là
Chúng tôi (hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi) có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để liên hệ với bạn về một đề nghị nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của bạn hoặc để tiến hành khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
Nếu bạn chọn không sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt là tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường), chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn. Chúng tôi không bán hay trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ các công ty thành viên của Sivantos.

Giới hạn Mục đích

Công ty chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trực tuyến hoặc thông qua một ứng dụng dành cho điện thoại di động chỉ cho các mục đích được tiết lộ cho bạn, trừ khi việc tiết lộ:

Là việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích bổ sung nào liên quan trực tiếp đến mục đích ban đầu mà dữ liệu cá nhân được thu thập,
Là cần thiết để chuẩn bị, đàm phán và thực hiện một hợp đồng với bạn,
Được pháp luật yêu cầu hoặc các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc cơ quan tư pháp,
Là cần thiết để thiết lập hoặc bảo vệ một yêu cầu pháp lý hoặc biện hộ, hoặc
Là cần thiết để ngăn ngừa gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như các cuộc tấn công cố ý vào các hệ thống công nghệ thông tin của Sivantos.
Truyền thông hoặc sử dụng dữ liệu

Thông qua việc sử dụng các dịch vụ viễn thông của bạn để truy cập các trang Web của chúng tôi, kỹ thuật tạo ra dữ liệu truyền thông của bạn (ví dụ địa chỉ giao thức Internet) hoặc dữ liệu sử dụng (ví dụ thông tin về đầu, cuối và mức độ truy cập và thông tin về các dịch vụ viễn thông mà bạn truy cập) Và có thể liên quan đến dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp có sự cần thiết bắt buộc, việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên lạc của bạn hoặc dữ liệu sử dụng sẽ xảy ra và sẽ được thực hiện phù hợp với khung pháp lý bảo vệ dữ liệu riêng tư áp dụng.

Dữ liệu Không Cá nhân Thu thập Tự động

Khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động (không phải đăng ký) thu thập dữ liệu phi cá nhân (ví dụ loại trình duyệt Internet và hệ điều hành đã sử dụng, tên miền của Web Sites mà bạn đã đến, số lần truy cập , Thời gian trung bình dành cho trang web, các trang được xem). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này và chia sẻ nó với các chi nhánh trên toàn thế giới của chúng tôi để theo dõi sự hấp dẫn của các trang Web và ứng dụng di động của chúng tôi để cải thiện hiệu suất hoặc nội dung của chúng.

“Cookies” – Thông tin được lưu trữ tự động trên máy tính của bạn

Khi bạn xem một trong những trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ một số dữ liệu trên máy tính của bạn ở dạng “cookie” để tự động nhận ra máy tính của bạn lần sau khi bạn truy cập. Cookie có thể giúp chúng tôi bằng nhiều cách, ví dụ như bằng cách cho phép chúng tôi điều chỉnh một trang web phù hợp hơn với sở thích của bạn hoặc để lưu trữ mật khẩu để tiết kiệm thời gian bạn phải nhập lại. Nếu bạn không muốn nhận cookie, vui lòng định cấu hình trình duyệt Internet của bạn để xoá tất cả các cookie khỏi ổ cứng máy tính của bạn, khóa tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

Adobe Analytics

Công ty chúng tôi lưu trữ thông tin người dùng ẩn danh trên trang Web này bằng công cụ Adobe Analytics. Adobe Analytics ẩn danh để lưu trữ và phân tích các loại dữ liệu khác nhau, bao gồm trang web truy cập và siêu dữ liệu của trang web, các trang web liên kết đến trang web của chúng tôi, thời gian truy cập và trình duyệt được sử dụng. Chúng được sử dụng cho mục đích tối ưu hoá trang Web và không liên quan đến dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phản đối việc thu thập dữ liệu này và chọn không tham gia vào các lần ghé thăm trang web sau này bằng cách làm theo liên kết dưới đây. Dịch vụ phân tích web cũng sử dụng cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng trang Web của bạn. Thông tin được tạo ra bởi một cookie về việc bạn sử dụng Trang Web này được chuyển tải độc quyền trong một tên vô danh

Our Commitment to Data Privacy Protection

Protecting the security and privacy of your personal data is important to our company; therefore, we conduct our business in compliance with applicable laws on data privacy protection and data security. We hope the policy outlined below will help you understand what data we may collect, how our company uses and safeguards that data and with whom we may share it.

Personal data

Through our Web sites and mobile applications (individually “Web Site” and collectively “Web Sites”), our company will not collect any personal data about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you voluntarily choose to provide us with it (e.g. by registration, survey), provide your consent, or unless otherwise permitted by applicable laws and regulations for the protection of your personal data.

Purpose of Use

When you do provide us with personal data, we usually use it to respond to your inquiry, process your order or provide you access to specific information or offers. Also, to support our customer relationship with you:

  • we may store and process personal data and share it with our worldwide affiliates to better understand your business needs and how we can improve our products and services; or
  • we (or a third party on our behalf) may use personal data to contact you about an offer in support of your business needs or to conduct online surveys to understand better our customers’ needs.

If you choose not to have your personal data used to support our customer relationship (especially direct marketing or market research), we will respect your choice. We do not sell or otherwise market your personal data to third parties, except to Sivantos affiliates.

Purpose Limitation

Our company will collect, use or disclose personal data supplied by you online or through a mobile application only for the purposes disclosed to you, unless the disclosure:

  • is a use of the personal data for any additional purpose that is directly related to the original purpose for which the personal data was collected,
  • is necessary to prepare, negotiate and perform a contract with you,
  • is required by law or the competent governmental or judicial authorities,
  • is necessary to establish or preserve a legal claim or defense, or
  • is necessary to prevent fraud or other illegal activities, such as wilful attacks on Sivantos’ information technology systems.

Communications or Utilization Data

Through your use of telecommunications services to access our Web Sites, your communications data (e.g. Internet protocol address) or utilization data (e.g. information on the beginning, end and extent of each access, and information on the telecommunications services you accessed) are technically generated and could conceivably relate to personal data. To the extent that there is a compelling necessity, the collection, processing and use of your communications or utilization data will occur and will be performed in accordance with the applicable data privacy protection legal framework.

Non-Personal Data Collected Automatically

When you access our Web Sites or mobile application, we may automatically (i.e., not by registration) collect non- personal data (e.g. type of Internet browser and operating system used, domain name of the Web Sites from which you came, number of visits, average time spent on the site, pages viewed). We may use this data and share it with our worldwide affiliates to monitor the attractiveness of our Web Sites and mobile application to improve their performance or content.

“Cookies” – Information Stored Automatically on Your Computer

When you view one of our Web Sites, we may store some data on your computer in the form of a “cookie” to automatically recognize your computer next time you visit. Cookies can help us in many ways, for example, by allowing us to tailor a Web Site to better match your interests or to store your password to save you having to re-enter it each time. If you do not wish to receive cookies, please configure your Internet browser to erase all cookies from your computer’s hard drive, block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored.

Adobe Analytics

Our company stores anonymized user information on this Web Site using Adobe Analytics tool. Adobe Analytics anonymously stores and analyzes various kinds of data, including the visited Web Site and the Web Site’s metadata, web sites that link to our Web Site, the time of the visit, and the browser used. These are used for the purposes of optimizing the Web Site and are not connected with personal data without your explicit consent. You can, however, object to this data collection and opt out for future visits to the Web Site by following the link below. The web analytics service also uses cookies that are stored on your computer and makes it possible to analyze your use of the Web Site. The information generated by a cookie of your use of this Web Site is transmitted exclusively in an anonymous form to a server operated by the web analysis service, and is then stored there.

You can block the collection or processing of data generated by the cookie related to your visit to our Web Site by Adobe, by stating your intention to opt-out via the following link: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Our Web Sites makes use of Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the Web Sites will generally be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA, where it will be abbreviated. At the request of the operator of this Web Sites, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the Web Sites, compiling reports on Web Site activity for Web Site operators and providing other services relating to Web Site activity and internet usage. The IP address transmitted by your browser by Google Analytics will not be associated with other Google data. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this Web Site. In addition, you can prevent the collection of the data generated by the cookie and associated with your use of the Web Site (including your IP address) by Google, as well as the processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available from the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Children

We will not knowingly collect personal data from children without insisting that they seek prior parental consent if required by applicable law. We will only use or disclose personal data about a child to the extent permitted by law, to seek parental consent pursuant to local law and regulations or to protect a child. The definition of “child” or “children” takes into account applicable laws as well as national and regional cultural customs.

Security

To protect your personal data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorized disclosure or access, our company uses technical and organizational security measures.

Links to Other Web Sites

Our Web Sites and mobile applications contain links to other Web Sites. We are not responsible for the privacy practices or the content of other web sites or mobile applications.

Questions and Comments

We will respond to reasonable requests to review your personal data and to
correct, amend or delete any inaccuracies. If you have any questions or comments about our Data Privacy Policy (e.g. to review and update your personal data), please click on “Contact” and send us your questions and feedback. If you have a complaint about how your personal information is handled by us, you may contact the person, department or office that you have been dealing with. You can alternatively contact Sivantos’ Data Privacy Officer, dpo@sivantos.com and the responsible data privacy personnel shall contact you within a reasonable timeframe. This Data Privacy Policy may be updated and amended from time to time. Please check this page regularly to keep up-to-date. Your continued or subsequent access or use of the Sivantos Web Site shall be deemed to be your acceptance of the amended or modified Data Privacy Policy. In accessing or using the Sivantos Web Site, the Data Privacy Policy is accepted by you in its then-current version. If you do not agree to the Data Privacy Policy, please do not use the Sivantos Web Site.