X

1 Phạm vi

1.1. Bất kỳ việc sử dụng trang web này bởi bạn (“Người dùng” hoặc “bạn”) được cung cấp bởi Sivantos Pte. Ltd. (“Sivantos”) và / hoặc các chi nhánh của nó, (“Sivantos Web Site”), tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Các Điều khoản Sử dụng này có thể được cập nhật và sửa đổi theo thời gian theo quyết định của Sivantos hoặc có thể được sửa đổi hoặc sửa đổi bởi các điều khoản và điều kiện khác, ví dụ: Để mua sản phẩm và dịch vụ. Việc tiếp tục hoặc truy cập hoặc sử dụng trang web Sivantos tiếp theo của bạn sẽ được coi là sự chấp nhận của Bạn đối với các Điều khoản Sử dụng được sửa đổi hoặc Sửa đổi. Khi truy cập hoặc sử dụng trang web Sivantos, các Điều khoản Sử dụng này được bạn chấp nhận trong phiên bản hiện tại của họ. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web Sivantos.

1.2. Sivantos không chịu trách nhiệm trong trường hợp mọi thông tin được cung cấp đầy đủ cho bạn trên trang web Sivantos là không chính xác hoặc không đầy đủ. Nội dung của Trang web Sivantos chỉ được cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định mà không có sự xác nhận bổ sung về tính đầy đủ, chính xác và tiền tệ của nội dung trang web Sivantos. Sivantos có quyền thay đổi nội dung của Trang Web Sivantos mà không cần báo trước cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác được mô tả trên trang web Sivantos.

2. Dịch vụ

2.1. Trang Web Sivantos này có chứa thông tin và phần mềm cụ thể cũng như các tài liệu liên quan để xem hoặc tải xuống.

2.2. Sivantos có thể dừng các hoạt động của trang web Sivantos một phần hoặc toàn bộ vào bất cứ lúc nào. Do tính chất của internet và các hệ thống máy tính, Sivantos không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về sự sẵn có của Sivantos.

3. Đăng ký, Mật khẩu

3.1. Một số trang của trang web Sivantos có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Vì lợi ích an toàn và bảo mật, chỉ những Người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập các trang nói trên. Sivantos có quyền từ chối đăng ký cho bất kỳ Người dùng nào. Sivantos cũng có quyền chỉ định truy cập vào những trang nhất định của trang web Sivantos, trước đây đã được tự do truy cập, vì là đối tượng của việc đăng ký. Sivantos có quyền, vào bất kỳ lúc nào và không có nghĩa vụ đưa ra lý do, từ chối Người dùng quyền truy cập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu bằng cách khóa Dữ liệu Người dùng (như được định nghĩa dưới đây), ví dụ như Sivantos hợp lý nghi ngờ rằng Người dùng:

Đã sử dụng dữ liệu sai cho mục đích đăng ký;
Đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc bỏ qua nghĩa vụ chăm sóc đối với Dữ liệu Người dùng; hoặc là
Đã vi phạm bất kỳ luật áp dụng trong việc truy cập hoặc sử dụng trang web Sivantos.
3.2. Trong quá trình đăng ký, Người sử dụng phải cung cấp thông tin chính xác và, nếu thông tin đó thay đổi theo thời gian, cập nhật thông tin đó mà không bị trì hoãn quá đáng. Người sử dụng phải đảm bảo rằng địa chỉ e-mail của nó, như được cung cấp cho Sivantos, luôn hiện hành và là địa chỉ mà người sử dụng có thể liên lạc được.

3.3. Khi đăng ký, Người dùng sẽ được cung cấp mã truy cập, bao gồm User ID và mật khẩu (“User Data”). Vào lần truy cập đầu tiên Người sử dụng phải nhanh chóng thay đổi mật khẩu nhận được từ Sivantos thành một mật khẩu chỉ được biết với Người dùng. Dữ liệu Người dùng cho phép Người dùng xem hoặc thay đổi dữ liệu của mình hoặc, nếu có thể, thu hồi chấp thuận cho việc xử lý dữ liệu.

3.4. Người dùng phải đảm bảo rằng Người dùng thứ ba không thể truy cập dữ liệu người dùng và chịu trách nhiệm về tất cả giao dịch và các hoạt động khác được thực hiện theo Dữ liệu người dùng của mình. Vào cuối mỗi phiên trực tuyến, Người dùng sẽ đăng xuất khỏi các trang web Sivantos được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu và trong chừng mực Người sử dụng nhận thức được rằng bên thứ ba đang lợi dụng User Data của mình thì Người sử dụng sẽ thông báo cho Sivantos bằng văn bản (một email sẽ đủ cho các mục đích này).

3.5. Sau khi nhận được thông báo theo đoạn 3.4, Sivantos sẽ từ chối truy cập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trong Dữ liệu Người dùng đó. Việc truy cập bởi Người dùng sẽ chỉ có thể được thực hiện lại khi ứng dụng của Người dùng đến Sivantos để phục hồi quyền truy cập hoặc khi đăng ký Dữ liệu Người dùng mới.

3.6. Người sử dụng có thể yêu cầu chấm dứt đăng ký bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào (một email sẽ đủ cho các mục đích này) với điều kiện việc chấm dứt đó sẽ không cản trở việc thực hiện đúng hợp đồng. Trong trường hợp đó, Sivantos sẽ xóa tất cả Dữ liệu Người dùng và các dữ liệu nhận dạng cá nhân được lưu trữ khác của Người dùng ngay khi những dữ liệu này không còn cần nữa.

4. Quyền sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu

4.1. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, phần mềm và tài liệu nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web Sivantos là tùy thuộc vào các Điều khoản Sử dụng này và phải tuân thủ các điều khoản cấp phép riêng biệt trước đây đã đồng ý với Sivantos. Các điều khoản giấy phép có sự đồng ý riêng – khi áp dụng, ví dụ như tải phần mềm, sẽ chiếm ưu thế hơn các Điều khoản Sử dụng này.

4.2. Sivantos cấp cho Người dùng một tài khoản hủy bỏ theo-sẽ, không độc quyền

Và giấy phép không chuyển nhượng, không được cấp phép lại, sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu được cung cấp cho Người Sử Dụng trên hoặc thông qua trang web Sivantos trong phạm vi đã thỏa thuận hoặc trong trường hợp không có thoả thuận nào trong phạm vi Mục đích được dự định bởi Sivantos trong việc làm sẵn có sẵn.4.3. Phần mềm sẽ được cung cấp miễn phí tại mã đối tượng. Sẽ không có quyền cho mã nguồn được tạo sẵn. Điều này sẽ không áp dụng cho mã nguồn liên quan đến phần mềm nguồn mở, điều kiện giấy phép nào được ưu tiên hơn các Điều khoản Sử dụng này trong trường hợp chuyển giao phần mềm nguồn mở và điều kiện nào yêu cầu cung cấp mã nguồn. Trong trường hợp đó, Sivantos sẽ làm cho mã nguồn có sẵn để đổi lại cho việc thanh toán chi phí.4.4. Thông tin, phần mềm và tài liệu có thể không được Người Sử Dụng Phân Phối cho bất kỳ bên thứ ba vào bất kỳ lúc nào và cũng không được thuê hoặc bằng bất cứ cách nào khác được cung cấp. Người sử dụng sẽ không sửa đổi phần mềm hoặc tài liệu, cũng không được tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc dịch ngược phần mềm hoặc tách riêng bất kỳ phần nào của nó, ngoại trừ những hành động như vậy được cho phép theo luật bắt buộc. Người sử dụng có thể tạo một bản sao lưu của phần mềm khi cần thiết để đảm bảo sử dụng tiếp theo các Điều khoản Sử dụng.4.5. Thông tin, phần mềm và tài liệu sẵn có trên trang web Sivantos được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế về quyền tác giả, cũng như các luật và công ước liên quan đến sở hữu trí tuệ. Người sử dụng phải tuân thủ các luật đó và đặc biệt sẽ không sửa đổi, che giấu hoặc loại bỏ bất kỳ mã chữ, nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền nào cả từ thông tin cũng không phải từ phần mềm hoặc tài liệu, hoặc bất kỳ bản sao nào của nó. Giống như Sivantos và người sử dụng, tất cả nội dung trên trang web Sivantos là tài sản độc quyền của Sivantos. Bất kỳ việc sử dụng các nội dung như vậy được nêu rõ trong Các Điều Khoản Sử Dụng này đều bị nghiêm cấm và bạn đồng ý tuân theo bất kỳ hạn chế bổ sung nào trong các trang Web của Sivantos theo từng thời điểm. Sivantos không bảo đảm hoặc chứng tỏ việc sử dụng của bạn về nội dung trên trang web Sivantos sẽ không vi phạm các quyền của bất cứ bên thứ ba nào.5. Sở hữu trí tuệ5.1. Mặc dù các điều khoản trong đoạn 4 của Các Điều Khoản Sử Dụng này, thông tin, tên thương hiệu và các nội dung khác của Trang Web Sivantos không được thay đổi, sao chép, sao chép, bán, thuê, sử dụng, bổ sung hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác mà không có sự Giấy phép của Sivantos.5.2. Trừ các quyền sử dụng và các quyền khác được quy định rõ ràng ở đây, không có các quyền khác được cấp cho Người sử dụng và cũng không bắt buộc phải có nghĩa vụ yêu cầu cấp thêm các quyền. Bất kỳ và tất cả các quyền và giấy phép bằng sáng chế được loại trừ rõ ràng.5.3. Sivantos có thể, miễn phí, sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc đề xuất nào được lưu trữ bởi một Người dùng trên Sivantos Web Sites để phát triển, cải tiến và bán sản phẩm của mình.6. Nhiệm vụ của người sử dụng.6.1. Trong việc truy cập hoặc sử dụng trang web Sivantos, Người Sử Dụng sẽ không: gây tổn hại đến người khác, đặc biệt là trẻ vị thành niên, hoặc vi phạm các quyền cá nhân của họ, vi phạm đạo đức công cộng theo cách thức sử dụng của nó, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu khác, tải lên bất kỳ nội dung nào Có chứa virus, chẳng hạn như Trojan Horse, hoặc bất kỳ chương trình nào khác có thể gây hại cho dữ liệu, truyền tải, lưu trữ hoặc tải lên các siêu liên kết hoặc nội dung mà Người dùng không có quyền, đặc biệt trong trường hợp các siêu liên kết hoặc nội dung đó vi phạm nghĩa vụ bảo mật Hoặc bất hợp pháp; Phân phối quảng cáo hoặc email không mong muốn (hay còn gọi là “spam”) hoặc các cảnh báo không chính xác về virus, lỗi hoặc tài liệu tương tự và Người sử dụng sẽ không mời hoặc yêu cầu tham gia vào bất kỳ hệ thống xổ số, tuyết, thư dây chuyền, trò chơi kim tự tháp hoặc các hoạt động tương tự .6.2. Sivantos có thể từ chối truy cập vào trang web Sivantos bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu Người dùng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ phát sinh từ những Điều khoản Sử dụng này.6.3. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại Sivantos và các chi nhánh, nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và nhà cung cấp, từ bất kỳ và mọi tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại và Chi phí, bao gồm cả phí hợp pháp và chi phí tòa án, phát sinh hoặc do việc bạn sử dụng trang web Sivantos và / hoặc bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn gây ra sự gián đoạn về kỹ thuật của trang web Sivantos hoặc hệ thống truyền tải Sivantos tới bạn và những người khác, bạn đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các thiệt hại, mất mát, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí hợp pháp và án phí , Phát sinh hoặc kết quả từ sự gián đoạn đó. Sivantos có quyền, với chi phí riêng của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và, trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với Sivantos để bảo vệ vấn đề đó.7. Các trang liên kết Sivantos Web

Chứa các siêu liên kết đến các trang web của các bên thứ ba. Sivantos không có nghĩa vụ đối với nội dung của các trang web đó và không đưa ra các tuyên bố hoặc chứng thực các trang web hoặc nội dung đó như của riêng mình, vì Sivantos không kiểm soát thông tin trên các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin được cung cấp Trên đó. Việc sử dụng các trang web như thế sẽ là nguy cơ duy nhất của User.8. T DIS CHỐI S US DỤNG TRANG WEB SIVANTOS LÀ RỦI RO CỦA BẠN VÀ BẠN ĐÁP Ý VÀ ĐỒNG Ý R THNG BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC G SI HO ORC NHẬN TRONG KHI S US DỤNG TRANG WEB SIVANTOS CÓ THỂ KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ CÓ THỂ XẢY RA NH BYNG BÊN THÍCH NÀO. TRANG WEB SIVANTOS ĐƯỢC CUNG CẤP THEO “AS IS” VÀ “CÓ S AVN NGẠI”. CHÚNG TÔI Đ REST QUYỀN GI TO QUYỀN HẠN CHỊU HO ORC KẾT THÚC TRỰC TIẾP CỦA BẠN ĐỐI VỚI TRANG WEB SIVANTOS HO ORC BẤT K FE Đ FEC ĐIỂM HO ORC PHẦN NÀO CỦA BẤT K AN LÚC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA NHẤT CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, SIVANTOS T DIS CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ BẤT K AN LOẠI TRONG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý VỀ CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG MẠI VÀ / SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ; BẤT K AN BẢO ĐẢM R THNG CÁC TÀI LIỆU VỀ TRANG WEB SIVANTOS KHÔNG VI PHẠM; BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NGẦM TỪ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH; VÀ / HO ORC BẢO ĐẢM NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI TRANG WEB SIVANTOS KHÔNG BỊ ĐƯỢC B UNNG GIÁN ĐÓI HO ORC KHÔNG L ERI, SIV DỤNG SIVANTOS S W ĐƯỢC BẢO ĐẢM, R THNG TRANG WEB SIVANTOS HO ORC NH SERNG CÔNG CỤ CÓ S ITN PHẢI ĐƯỢC S W KHÔNG VIRUS HO ORC THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB SIVANTOS S W ĐƯỢC HOÀN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐÁNH GIÁ, S US DỤNG, ĐÁNG TIN CẬY HO ORC ĐIỀU KIỆN. NẾU BẠN MUỐN TẤT CẢ CÁC VẬT LIỆU T FROM TRANG WEB SIVANTOS, QUÝ KHÁCH LÀM THEO QUY ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA CHÚNG TÔI BẠN S BE ĐƯỢC CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HO ORC MẤT MÁT D DATA LIỆU KẾT QUẢ TẢI TRÌNH TẢI CÁC TÀI LIỆU NÀO. KHÔNG CÓ HƯỚNG D ADN HO ORC THÔNG TIN, CÓ KHẢ NĂNG HO ORC VĂN BẢN, T FROM B YOUNG T FROM SIVANTOS HO ORC QUA HO ORC T FROM SIVANTOS SIV KHÔNG LÀM BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO BẤT K AN LOẠI 9. GIỚI HẠN LIABILITYTO MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG SẼ SIVANTOS CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ BÊN CHO BẤT CỨ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, LÀM GƯƠNG HOẶC LÀ HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ CÁC WEBSITE CỦA SIVANTOS HOẶC BẤT CỨ S US DỤNG CỦA SIVANTOS HO ORC T ANNG VỊ SINH HOẠT HO ORC TÀI NGUYÊN LIÊN KẾT, ĐƯỢC tham khảo, hoặc truy cập thông qua SIVANTOS, HO ORC S US DỤNG, HO ORC TẢI XUẤT, HO ORC TIẾP CẬN, VẬT LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HO ORC DỊCH VỤ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN, LỢI TỨC HO ORC MẤT MÁT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HO ORC D OTHER LIỆU KHÁC, NGAY CẢ KHI SIVANTOS ĐƯỢC CẨN THẬN VỀ KHẢ NĂNG TỐT CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. VIỆC LOẠI TR THIS VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NGUYÊN T OFC HÀNH ĐỘNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, L TI, HO ORC BẤT K AN LUẬT PHÁP PHÁP LÝ NÀO KHÁC. BẠN ĐANG CẢM ƠN VÀ ĐỒNG Ý R THNG SIVANTOS S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI, KHÔNG HÀNH HO ORC HO ORC HÀNH ĐỘNG VỚI BẤT K AN NGƯỜI SIV DỤNG CỦA SIVANTOS. CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI KÊ VÀ ĐỐI VỚI BẤT K CL KHIẾU NẠI Ở ĐÂU HO ORC BẤT K AN TRANH CHẤP NÀO VỚI SIVANTOS LÀ NG DISNG S US DỤNG CỦA SIVANTOS VÀ BẠN ĐỒNG Ý R THNG CÁC BẤT CỨ TÁC ĐỘNG HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH HO ORC LIÊN QUAN ĐẾN SIVANTOS WEB SITE PHẢI PHÒNG Ở MỘT (1 ) NĂM SAU KHI HÀNH ĐỘNG HO ORC HÀNH ĐỘNG HO ORC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC BARRED.Không có điều khoản trong các Điều khoản Sử dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi hoặc vì gian lận hoặc giả mạo gian lận của chúng tôi hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác Mà không thể bị loại trừ hoặc giới hạn bởi luật áp dụng. Các hạn chế khác nhau và loại trừ trách nhiệm pháp lý sẽ áp dụng cho trách nhiệm pháp lý phát sinh do hậu quả của việc cung cấp hàng hoá của chúng tôi cho bạn. Các điều khoản và điều kiện chi phối cung cấp như vậy sẽ được đưa ra riêng trong phần liên quan của trang web Sivantos và sẽ chiếm ưu thế hơn các Điều khoản Sử dụng này.10. Tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu10.1. Nếu Người dùng chuyển thông tin, phần mềm và / hoặc tài liệu do Sivantos cung cấp cho bên thứ ba, Người Sử Dụng phải tuân thủ tất cả các quy định kiểm soát xuất khẩu quốc gia và quốc tế (tái xuất). Trong bất kỳ trường hợp chuyển giao như vậy, Người sử dụng phải tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu (tái xuất) của Cộng hoà Liên bang Đức, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, của Cộng hoà Singapore và / hoặc của Liên hợp quốc .10.2. Trước khi bất kỳ chuyển giao như vậy cho bên thứ ba, Người sử dụng phải kiểm tra và bảo đảm bằng các biện pháp thích hợp rằng: Không bị vi phạm đối với bất kỳ lệnh cấm vận nào do Cộng hoà Liên bang Đức, Liên minh châu Âu, bởi Hoa Kỳ, Hoặc bởi các quy định kiểm soát xuất khẩu quốc gia hoặc quốc tế khác có thể áp dụng bằng việc chuyển giao hoặc cung cấp các nguồn tài nguyên kinh tế khác liên quan đến thông tin, phần mềm và tài liệu do Sivantos cung cấp, cũng đang xem xét Những hạn chế của kinh doanh trong nước và cấm bỏ qua

Những thông tin, phần mềm và tài liệu do Sivantos cung cấp không nhằm mục đích kết nối với vũ khí, công nghệ hạt nhân hoặc vũ khí, nếu và trong trường hợp việc sử dụng đó bị cấm hoặc uỷ quyền, trừ khi được cho phép; VàCác quy định của tất cả các Danh sách bên bị Xâm phạm hiện hành, bao gồm cả Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ về việc buôn bán với các thực thể, người và các tổ chức được liệt kê trong đó được xem xét.10.3. Nếu được yêu cầu để cho phép các cơ quan chức năng hoặc Sivantos tiến hành kiểm tra xuất khẩu, Người sử dụng, theo yêu cầu của Sivantos, sẽ nhanh chóng cung cấp cho Sivantos tất cả các thông tin liên quan đến người sử dụng cụ thể, điểm đến cụ thể và mục đích sử dụng thông tin, phần mềm và tài liệu Cung cấp bởi Sivantos, cũng như bất kỳ hạn chế kiểm soát xuất khẩu nào tồn tại.10.4. Người sử dụng phải bồi thường và giữ Sivantos vô hại từ và đối với bất kỳ khiếu nại, tố tụng, hành động, tiền phạt, mất mát, chi phí và thiệt hại nảy sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự không tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Người sử dụng và Người sử dụng sẽ bồi thường Sivantos cho Mọi tổn thất và chi phí phát sinh từ đó, trừ khi sự không tuân thủ đó không phải do lỗi của Người sử dụng gây ra. Quy định này không có nghĩa là thay đổi gánh nặng bằng chứng.10.5. Nghĩa vụ của Sivantos để thực hiện thỏa thuận phụ thuộc vào điều kiện rằng không thể ngăn chặn được việc hoàn thành các yêu cầu của hải quan trong nước và quốc tế và bất kỳ embargos hoặc các biện pháp chế tài khác. Bảo mật Dữ liệu Bảo vệ Dữ liệu Trong quá trình thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu nhận dạng cá nhân của Người sử dụng, Sivantos phải tuân thủ các luật hiện hành về bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu và phù hợp với Chính sách Bảo mật Dữ liệu Sivantos Web Site, có trên trang Web của Sivantos. Hiệp định bổ sung, Nơi có Thẩm quyền, Luật áp dụng12.1. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được quản lý bởi và tất cả các tranh chấp liên quan đến hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc đối tượng của họ sẽ được giải quyết theo luật của Singapore, trừ các quy tắc xung đột về luật pháp. Việc không áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Bán hàng Quốc tế Hàng hóa (CISG) vào ngày 11 tháng 4 năm 1980. 12.2. Không có Điều khoản Sử dụng nào trong các Điều khoản Sử dụng này có thể được thực thi theo Đạo luật Quyền của Người thứ ba (Cap 53B) của Singapore bởi một người không phải là một bên của các Điều khoản Sử dụng này.12.3. Bạn đồng ý không thể hủy ngang đối với thẩm quyền không độc quyền của các tòa án Singapore. Sivantos bảo lưu quyền, nếu thấy hợp lý, tiến hành tố tụng tại tòa án của quốc gia nơi cư trú của bạn. Chúng tôi thừa nhận rằng bạn có thể truy cập vào trang web Sivantos từ các khu vực pháp lý khác trên thế giới và chúng tôi không thể ngăn chặn việc truy cập đó. Nếu bạn nào có tài liệu trên trang web Sivantos trái với pháp luật nơi mà bạn truy cập vào trang web Sivantos, chúng tôi đề nghị bạn không sử dụng trang web Sivantos. Các trang cá nhân của Trang web Sivantos được điều hành và quản lý bởi Sivantos Pte. Ltd. và / hoặc các chi nhánh của nó. Các trang tuân theo luật pháp áp dụng tại quốc gia nơi công ty có trách nhiệm có trụ sở kinh doanh. Sivantos không tuyên bố rằng thông tin, phần mềm và / hoặc tài liệu trên trang web Sivantos là phù hợp hoặc có sẵn để xem hoặc tải về tại các địa điểm ngoài nước đó. Nếu Người dùng truy cập trang web Sivantos từ bên ngoài nước đó, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ tất cả các luật địa phương hiện hành. Truy cập vào thông tin, phần mềm và / hoặc tài liệu của trang web Sivantos được cấm ở những quốc gia có nội dung như vậy là bất hợp pháp. Trong trường hợp này và nơi Người dùng tìm cách làm ăn với Sivantos, Người sử dụng nên liên hệ với đại diện của Sivantos cho một quốc gia cụ thể để kinh doanh theo từng quốc gia. Sự thất bại của Sivantos để thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này được phát hiện bởi tòa án có thẩm quyền để không hợp lệ, bạn đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực để thực hiện các ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó, và các điều khoản khác của Các Điều khoản này Sử dụng còn hiệu lực.

1. Scope

1.1. Any use of this web site by you (“User” or “you”) provided by Sivantos Pte. Ltd. (“Sivantos”) and/or its affiliates, (“Sivantos Web Site”), is subject to these Terms of Use. These Terms of Use may be updated and amended from time to time at the sole discretion of Sivantos or may be amended or modified by other terms and conditions, e.g. for the purchase of products and services. Your continued or subsequent access or use of the Sivantos Web Site shall be deemed to be your acceptance of the amended or modified Terms of Use. In accessing or using the Sivantos Web Site, these Terms of Use are accepted by you in their then-current version. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the Sivantos Web Site.

1.2. Sivantos is not responsible in the event that any information made available to you on the Sivantos Web Site is inaccurate or incomplete. The content of the Sivantos Web Site is provided for general informational purposes only and should not be relied on or used as the basis for making decisions without additional verification as to the completeness, accuracy and currency of the content of the Sivantos Web Site. Sivantos reserves at all times the right (but not the obligation) to modify the content of the Sivantos Web Site without notice to you, including but not limited to making changes or improvements to products, services or other particulars described on the Sivantos Web Site.

2. Services

2.1. This Sivantos Web Site contains specific information and software, as well as related documentation, for viewing or downloading.

2.2. Sivantos may stop the operation of the Sivantos Web Site in full or in part at any time. Due to the nature of the internet and computer systems, Sivantos does not accept any liability for the continuous availability of the Sivantos Web Site.

3. Registration, Password

3.1. Some pages of the Sivantos Web Site may be password protected. In the interests of safety and security, only registered Users may access said pages. Sivantos reserves the right to deny registration to any User. Sivantos also reserves the right to designate access to certain pages of the Sivantos Web Site, which were previously freely accessible, as being subject to registration. Sivantos is entitled, at any time and without obligation to give reasons, to deny a User the right to access the password-protected area by blocking its User Data (as defined below), for example if Sivantos reasonably suspects that the User:

 • has used false data for the purpose of registration;
 • has violated these Terms of Use or neglected its duty of care with regard to User Data; or
 • has violated any applicable laws in the access to or use of the Sivantos Web Site.

3.2. During registration the User shall give accurate information and, where such information changes over time, update such information without undue delay. The User shall ensure that its e-mail address, as supplied to Sivantos, is current at all times and is an address at which the User can be contacted.

3.3. Upon registration the User will be provided with an access code, comprising a User ID and a password (“User Data”). On first access the User shall promptly change the password received from Sivantos to a password known only to the User. The User Data allows the User to view or change its data or, as applicable, to withdraw its consent to data processing.

3.4. The User shall ensure that User Data is not accessible by third parties and is liable for all transactions and other activities carried out under its User Data. At the end of each online session, the User shall log-off from the password protected Sivantos Web Sites. If and to the extent the User becomes aware that third parties are misusing its User Data the User shall notify Sivantos thereof without undue delay in writing (an email will be sufficient for these purposes).

3.5. After receipt of the notice under paragraph 3.4, Sivantos will deny access to the password-protected area under such User Data. Access by the User will only be possible again upon the User’s application to Sivantos to reinstate access or upon registration of new User Data.

3.6. The User may at any time request termination of its registration in writing (an email will be sufficient for these purposes), provided that such termination will not prevent the proper performance of contractual relationships. In such event, Sivantos will remove all User Data and other stored personally identifiable data of the User as soon as these data are no longer needed.

4. Rights of Use to Information, Software and Documentation

4.1. The use of any information, software and documentation made available on or via the Sivantos Web Site is subject to these Terms of Use and subject to any separate license terms previously agreed with Sivantos. Separately agreed- license terms where applicable, for example software downloads, shall prevail over these Terms of Use.

4.2. Sivantos grants User a revocable-at-will, non-exclusive and non-transferable license, which may not be sublicensed, to use the information, software and documentation made available to the User on or via the Sivantos Web Site to the extent agreed, or in the event of no such agreement to the extent of the purpose intended by Sivantos in making same available.

4.3. Software shall be made available at no charge in object code. There shall be no right for the source code to be made available. This shall not apply to source code related to open source software, which license conditions take priority over these Terms of Use in the case of transfer of open source software and which conditions require the making available of the source code. In such case Sivantos shall make the source code available in return for the payment of costs.

4.4. Information, software and documentation may not be distributed by the User to any third party at any time nor may it be rented or in any other way made available. The User shall not modify the software or documentation, nor shall it disassemble, reverse engineer or decompile the software or separate any part thereof, except where such actions are allowed by mandatory law. The User may make one backup copy of the software where necessary to secure further use in accordance with these Terms of Use.

4.5. The information, software and documentation available on the Sivantos Web Site are protected by copyright laws and international copyright treaties as well as other laws and conventions related to intellectual property. The User shall observe such laws and in particular shall not modify, conceal or remove any alphanumeric code, marks or copyright notices neither from the information nor from the software or documentation, or any copies thereof.

4.6. As between Sivantos and the User, all content on the Sivantos Web Site is the exclusive property of Sivantos. Any use of such content other than as expressly mentioned in these Terms of Use is expressly prohibited and you agree to abide by any additional restrictions as may be set out in the Sivantos Web Site from time to time. Sivantos neither warrants nor represents that your use of the content on the Sivantos Web Site will not infringe rights of any third parties.

5. Intellectual Property

5.1. Notwithstanding the provisions in paragraph 4 of these Terms of Use, information, brand names and other contents of the Sivantos Web Site may not be changed, copied, reproduced, sold, rented, used, supplemented or otherwise used in any other way without the prior written permission of Sivantos.

5.2. Except for the rights of use and other rights expressly granted herein, no other rights are granted to the User nor shall any obligation be implied requiring the grant of further rights. Any and all patent rights and licenses are expressly excluded.

5.3. Sivantos may, without charge, use any ideas or proposals stored by a User on the Sivantos Web Sites for the development, improvement and sale of its products.

6. Duties of the User

6.1. In accessing or using the Sivantos Web Site the User shall not:

 • harm other persons, in particular minors, or infringe their personal rights;
 • breach public morality in its manner of use;
 • violate any intellectual property right or any other proprietary right;
 • upload any contents containing a virus, such as a Trojan Horse, or any other program that could damage data;
 • transmit, store or upload hyperlinks or contents to which the User is not entitled, in particular in cases where such hyperlinks or contents are in breach of confidentiality obligations or unlawful; or
 • distribute advertising or unsolicited e-mails (so-called “spam”) or inaccurate warnings of viruses, defects or similar material and the User shall not solicit or request the participation in any lottery, snowball system, chain letter, pyramid game or similar activity.

6.2. Sivantos may deny access to the Sivantos Web Site at any time, in particular if the User breaches any obligation arising from these Terms of Use.

6.3. You agree to indemnify, defend and hold harmless Sivantos and its affiliates, and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, service providers, subcontractors and suppliers, from and against any and all losses, liabilities, expenses, damages and costs, including reasonable legal fees and court costs, arising or resulting from your use of the Sivantos Web Site and/or any violation of these Terms of Use. If you cause a technical disruption of the Sivantos Web Site or the systems transmitting the Sivantos Web Site to you or others, you agree to be responsible for any and all losses, liabilities, expenses, damages and costs, including reasonable legal fees and court costs, arising or resulting from that disruption. Sivantos reserves the right, at its own expense, to assume exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you and, in such case, you agree to cooperate with Sivantos in the defense of such matter.

7. Hyperlinks

The Sivantos Web Site may contain hyperlinks to the web pages of third parties. Sivantos has no liability for the contents of such web pages and does not make representations about or endorse such web pages or their contents as its own, as Sivantos does not control the information on such web pages and is not responsible for the contents and information given thereon. The use of such web pages shall be at the sole risk of the User.

8. DISCLAIMER

YOUR USE OF THE SIVANTOS WEB SITE IS AT YOUR SOLE RISK AND YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ANY INFORMATION YOU SEND OR RECEIVE DURING YOUR USE OF THE SIVANTOS WEB SITE MAY NOT BE SECURE AND MAY BE INTERCEPTED BY UNAUTHORIZED PARTIES. THE SIVANTOS WEB SITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. WE RESERVE THE RIGHT TO RESTRICT OR TERMINATE YOUR ACCESS TO THE SIVANTOS WEB SITE OR ANY FEATURE OR PART THEREOF AT ANY TIME. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAWS, SIVANTOS EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED TERMS OF SATISFACTORY QUALITY, MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; ANY WARRANTIES THAT MATERIALS ON THE SIVANTOS WEB SITE ARE NON-INFRINGING; ANY TERMS IMPLIED FROM A COURSE OF PERFORMANCE OR COURSE OF DEALING; AND/OR ANY WARRANTIES THAT ACCESS TO THE SIVANTOS WEB SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE SIVANTOS WEB SITE WILL BE SECURE, THAT THE SIVANTOS WEB SITE OR THE SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE WILL BE VIRUS-FREE, OR THAT INFORMATION ON THE SIVANTOS WEB SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE, ADEQUATE, USEFUL, RELIABLE OR TIMELY. IF YOU DOWNLOAD ANY MATERIALS FROM THE SIVANTOS WEB SITE, YOU DO SO AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIALS. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SIVANTOS OR THROUGH OR FROM THE SIVANTOS WEB SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY OF ANY KIND.

9. LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAWS, IN NO EVENT WILL SIVANTOS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY TYPE WHATSOEVER RELATED TO OR ARISING FROM THE SIVANTOS WEB SITE OR ANY USE OF THE SIVANTOS WEB SITE, OR OF ANY SITE OR RESOURCE LINKED TO, REFERENCED, OR ACCESSED THROUGH THE SIVANTOS WEB SITE, OR FOR THE USE OR DOWNLOADING OF, OR ACCESS TO, ANY MATERIALS, INFORMATION, PRODUCTS, OR SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOST SAVINGS OR LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA, EVEN IF SIVANTOS IS EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION AND WAIVER OF LIABILITY APPLIES TO ALL CAUSES OF ACTION, WHETHER BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORIES. YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT SIVANTOS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY USER OF THE SIVANTOS WEB SITE. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY OF THE ABOVE CLAIMS OR ANY DISPUTE WITH SIVANTOS IS TO DISCONTINUE YOUR USE OF THE SIVANTOS WEB SITE AND YOU AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SIVANTOS WEB SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES OR THE CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

Nothing in these Terms of Use excludes or limits our liability for death or personal injury arising from our negligence, or for our fraud or fraudulent misrepresentation, or any other liability that cannot be excluded or limited by applicable law.

Different limitations and exclusions of liability will apply to liability arising as a result of our supply of any goods to you. The terms and conditions governing such supply will be separately set out in the relevant part of the Sivantos Web Site, and shall prevail over these Terms of Use.

10. Compliance with Export Control Regulations

10.1. If the User transfers information, software and/or documentation provided by Sivantos to a third party, the User shall comply with all applicable national and international (re-) export control regulations. In any event of such transfer the User shall comply with the (re-) export control regulations of the Federal Republic of Germany, of the European Union, of the United States of America, of the Republic of Singapore and/or of the United Nations.

10.2. Prior to any such transfer to a third party the User shall in particular check and guarantee by appropriate measures that:

 • There will be no infringement of any embargo imposed by the Federal Republic of Germany, the European Union, by the United States of America, by the Republic of Singapore, by the United Nations and/or by any other applicable national or international (re-) export control regulations by such transfer or by provision of other economic resources in connection with information, software and documentation provided by Sivantos, also considering the limitations of domestic business and prohibitions of bypassing those embargos;
 • Such information, software and documentation provided by Sivantos are not intended for use in connection with armaments, nuclear technology or weapons, if and to the extent such use is subject to prohibition or authorization, unless required authorization is provided; and
 • The regulations of all applicable Sanctioned Party Lists, including those of the European Union and the United States of America concerning the trading with entities, persons and organizations listed therein are considered.

10.3. If required to enable authorities or Sivantos to conduct export control checks, the User, upon request by Sivantos, shall promptly provide Sivantos with all information pertaining to the particular end-user, the particular destination and the particular intended use of information, software and documentation provided by Sivantos, as well as any export control restrictions existing.

10.4. The User shall indemnify and hold harmless Sivantos from and against any claim, proceeding, action, fine, loss, cost and damages arising out of or relating to any non-compliance with export control regulations by the User, and the User shall compensate Sivantos for all losses and expenses resulting thereof, unless such non-compliance was not caused by fault of the User. This provision does not imply a change in burden of proof.

10.5. Sivantos’ obligation to fulfill an agreement is subject to the proviso that the fulfillment is not prevented by any impediments arising out of national and international foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.

11. Data Privacy Protection

During collection, use and processing of personally identifiable data of the User, Sivantos shall comply with applicable laws on data privacy protection and in accordance with the Sivantos Web Site Data Protection Privacy Policy, which is available on the Sivantos Web Site.

12. Supplementary Agreements, Place of Jurisdiction, Applicable Law

12.1. These Terms of Use shall be governed by, and all disputes relating to or in connection with these Terms of Use or their subject matter shall be resolved in accordance with, the laws of Singapore, to the exclusion of its conflict of laws rules. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) of 11 April 1980 is excluded.

12.2. None of these Terms of Use shall be enforceable under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap 53B) of Singapore by a person who is not a party to these Terms of Use.

12.3. You consent irrevocably to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Singapore. Sivantos reserves the right, if it sees fit, to bring proceedings in the courts of the country of your residence. We recognise that you may obtain access to the Sivantos Web Site from other jurisdictions in the world and we are unable to prevent such access. If any material on the Sivantos Web Site is contrary with the laws of the place where you are accessing the Sivantos Web Site, we ask that you do not use the Sivantos Web Site.

12.4. The individual pages of the Sivantos Web Site are operated and administered by Sivantos Pte. Ltd. and/or its affiliates. The pages comply with the law applicable in the country where the responsible company has its business residence. Sivantos makes no representation that information, software and/or documentation on the Sivantos Web Site are appropriate or available for viewing or downloading at locations outside such country. If Users access Sivantos Web Site from outside such country, they are exclusively responsible for compliance with all applicable local laws. Access to Sivantos Web Site information, software and/or documentation is prohibited from countries where such content is unlawful. In this case and where User seeks to do business with Sivantos, the User should contact the Sivantos representative for the particular country for country-specific business.

12.5. The failure of Sivantos to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of these Terms of Use is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, you agree that the court should endeavor to give effect to the parties’ intentions as reflected in the provision, and that the other provisions of these Terms of Use remain in full force and effect.